Historia szkoły

 

SZKOŁA PODSTAWOWA

IM. WOJSKA POLSKIEGO

 W KAMIENNEJ

 

 ,,Wspomnienia są kartą historii i stanowią skarbnicę przeszłości

głęboko zakorzenionej w sercach i pamięci ludzkiej..."

 

P. Bosman

Historia Szkoły Podstawowej w Kamiennej zaczęła się wtedy, gdy w czasach powojennych pierwsi mieszkańcy tej wsi, głównie przesiedleńcy z Kresów wschodnich, zamieszkali na tych terenach. W Kamiennej początkowo funkcjonowała trzyletnia szkoła podstawowa, która mieściła się w budynku obecnej świetlicy wiejskiej usytuowanej naprzeciwko kościoła. Uczyli w niej Michał Cyryk, Maria Mikluszka, Anna Bazan, a potem Maria Perak. Po ukończeniu III klasy uczniowie kontynuowali naukę w Namysłowie.

W roku 1948 utworzono w Rychnowie sześcioklasową, a później siedmioklasową Szkołę Podstawową, której kierownikiem był Michał Cyryk, a po nim Emil Bielecki. Od tego czasu uczniowie ze szkoły w Kamiennej mogli kontynuować naukę w szkole w Rychnowie. Pierwszymi nauczycielami w niej byli: Regina Młot, Bolesław Wojczyszyn, Maria Łuszczyńska, Maria Bazan, Bożena Koczorowska, Julia Medyk i Zofia Ciążyńska.

Nadeszły lata 60 i w kraju rozpoczęto budowę 1000 szkół dla uczczenia historycznego wydarzenia, jakim było 1000 - lecie Chrztu Polski. Nauczyciele ze szkół w Kamiennej i Rychnowie w ramach niedzielnego czynu społecznego sadzili drzewa i zbierali datki na budowę naszej szkoły. Również uczniowie starszych klas szkoły w Rychnowie po zajęciach lekcyjnych często pomagali w pracach wykończeniowych wewnątrz nowego budynku szkolnego, aby zdążyć na czas z jego otwarciem. Pierwszego września 1962 r. dzieci z Kamiennej z przysiółkiem Grabówka i Rychnowa z przysiółkiem Paulinów rozpoczęły naukę w nowej szkole usytuowanej na rozdrożu pomiędzy tymi miejscowościami.

Dnia 13 października 1968 r. szkoła otrzymała imię Ludowego Wojska Polskiego. Społeczność Kamiennej i Rychnowa ufundowała szkole kamienną tablicę upamiętniając w ten sposób 25 rocznicę bitwy pod Lenino.

W pierwszych latach funkcjonowania naszej szkoły radę pedagogiczną tworzyli: Emil Bielecki kierownik szkoły oraz nauczyciele: Zofia Ciepła, Edward Materac, Maria Perak, Eugeniusz Perak, Beata Michałek, a później: Kazi-mierz Półrolniczak, Anna Półrolniczak, Jadwiga Chełmińska, Stefania Cholewa, Janina Czarnecka, Władysława Humenna, Michał Koczorowski.

W szkole działały organizacje:                                                                      

Szkolna Kasa Oszczędności, Spółdzielnia Uczniowska „Pszczółka”, Liga Ochrony Przyrody, drużyna zuchowa, drużyna harcerska.

 Na mocy postanowienia Powiatowej Rady Narodowej Wydziału Oświaty i Kultury w Namysłowie działając na podstawie wytycznych Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego 1 września 1972 r. dokonano komasacji Szkoły Podstawowej w Bukowie Śląskiej z kl. V – VIII ze Szkołą Podstawową w Kamiennej oraz otwarto filię szkoły w Bukowie Śląskiej z kl. I – IV.

W lipcu 1985 r. Inspektor Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta i Gminy w Namysłowie wydał orzeczenie o organizacji Szkoły Podstawowej w Kamiennej. Do obwodu szkoły włączono Kamienną i Rychnów. Zasięg szkoły jako zbiorczej obejmował ponadto miejscowości Bukowa Śląska, Igłowice, Baldwinowie i Woskowice Małe, z których dzieci podlegające obowiązkowi szkolnemu uczęszczały od klasy IV do VIII do Szkoły Podstawowej w Kamiennej.

Dnia 15 marca 1993 r. na mocy Zarządzenia Kuratora Oświaty w Opolu ustalono ponownie granice obwodu szkoły oraz podległości szkół filialnych w Bukowie Śląskiej i Woskowicach Małych z klasami I – III.

Kierownikami Szkoły Filialnej w Woskowicach Małych byli: Marian Błaszczyk, Aleksandra Piechowicz.

Kierownikami Szkoły Filialnej w Bukowej Śląskiej byli: Anna Szymków, Małgorzata Kolbuch (Palmąka).

Dnia 31 sierpnia 1995 r. Kurator Oświaty w Opolu zlikwidował Szkołę Filialną w Bukowie Śląskiej, a jej uczniowie rozpoczęli naukę w ośmioklasowej Szkole Podstawowej w Kamiennej. Następnie uchwała Rady Miejskiej w Namysłowie 25 lutego 1999 r. zlikwidowano Szkołę Filialną w Woskowicach Małych z klasami I – III i z dniem 1 września 1999 r. uczniowie tej szkoły rozpoczęli naukę Szkoła Podstawowa w Kamiennej.

Kolejna reforma systemu oświaty wprowadziła nowy ustrój szkolny. Uchwałą Rady Miejskiej w Namysłowie 11 marca 1999 r. ustalono na ternie gminy Namysłów sieć publicznych szkół podstawowych z klasami I – VI oraz granice ich obwodów. W roku szkolnym 1999/2000 szkołę podstawową kończyły dwa roczniki: uczniowie urodzeni w 1987 r. kończyli 6 letnią szkołę, a uczniowie urodzeni w 1985 r. kończyli 8 letnią szkołę podstawową.

Dyrektorami Szkoły Podstawowej w Kamiennej byli:

  • Emil Bielecki od 01.09.1962 r. do 31.08.1972 r.
  • Kazimierz Półrolniczak od 01.09.1972 r. do 31.08.1976 r.
  • Marian Kowalski od 01.09.1976 r. do 31.08.1981 r.
  • Kazimierz Półrolniczak od 01.09.1981 r. do 31.08.1987 r.
  • Ryszard Kloch od 01.09.1987 r. do 31.08.1991 r.
  • Zbigniew Juzak od 01.09.1991 r. do 31.08.1997 r.
  • Krystyna Sarwa od 01.09.1997 r. do 31.08. 2007 r.
  • Irena Rzewucka od 01.09.2007 r. do chwili obecnej

Staraniem władz gminnych i kolejnych dyrektorów szkoły od 1998 roku rozpoczęto większe remonty w budynku szkolnym. Wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, wymieniono piec węglowy na ogrzewanie olejowe oraz zamontowano no-we kaloryfery i wyremontowano sanitariaty. W 2004 r. szkoła przeszła termomodernizację. Budynek został ocieplony i otrzymał nową elewację. Sale lekcyjne, sala gimnastyczna, biblioteka oraz kuchnia i świetlica szkolna wyposażone zostały w nowe meble i nowoczesny sprzęt. Zmieniono podłogi i oświetlenie w salach lekcyjnych. Uczniowie otrzymali pracownię komputerową, którą pozyskano w ramach projektu Europejskiego Funduszu Społecznego. Mogą również korzystać ze sprzętu komputerowego zgromadzonego w bibliotece szkolnej. Organizuje się dla nich różne formy zajęć pozalekcyjnych, na których mogą rozwijać swoje talenty i uzdolnienia. Co najmniej raz w miesiącu uczestniczą w zajęciach sportowych na basenie miejskim w Namysłowie. Biorą udział w projektach unijnych.

Na przestrzeni lat nie tylko budynek szkoły zmienił swój wygląd, ale również zmianie uległo jego otoczenie. W 2007 r. założono ogrodzenie z bramą wjazdową, powstał parking dla samochodów oraz zajazd dla autobusu szkolnego. Wyrównano teren boiska szkolnego, wytyczono bieżnię, a wokół niej zainstalowano ławki. W roku 2012 przeprowadzono remont schodów wejściowych i obejścia szkolnego. W bieżącym roku szkolnym do naszej szkoły uczęszcza 95 uczniów. Zatrudnionych jest 16 nauczycieli oraz 6 pracowników administracji i obsługi. W pracy pedagogicznej kładziemy duży nacisk na ekologię i rozwój sportu. Podejmujemy różnorodne działania ekologiczne. Od wielu lat nasi wychowankowie uczestniczą w gminnym konkursie pod hasłem „Namysłowska Wiosna Ekologiczna”, gdzie rok rocznie zajmują wysokie lokaty. Stają na podium zawodów gminnych, powiatowych i wojewódzkich. Uczestniczą w programie skierowanym do uczniów klas I – III „Owoce w szkole”, w którym otrzymują świeże owoce, warzywa i soki. Od kilku lat biorą również udział w programie prowadzonym przez Agencje Rynku Rolnego pod hasłem „Szklanka mleka”, w którym wszyscy uczniowie 3 razy w tygodniu otrzymują bezpłatnie kartonik mleka. Współpracujemy także z Opolskim Bankiem Żywności wspierając uczniów z rodzin o trudnej sytuacji materialnej. Organizujemy „zieloną szkołę”. Co roku bierzemy udział w akcji „Cała Polska czyta dzieciom”. „Dzień Ziemi”, „Sprzątanie świata”. Wachlarz działań dydaktycznych i wychowawczych szkoły jest szeroki. Staramy się, aby każde dziecko w naszej szkole osiągało sukces na miarę swoich możliwości, czuło się w niej dobrze i chętnie do niej uczęszczało.

 

 

 

 

 

NA GÓRĘ