Ceremoniał szkolny

 Szkoła posiada symbole szkolne:

 Sztandar szkoły:

   

1) sztandarem opiekuje się poczet sztandarowy pod kierunkiem wyznaczonego przez dyrektora szkoły nauczyciela. Uchwałą rady pedagogicznej na ostatnim jej posiedzeniu powoływany jest corocznie poczet sztandarowy spośród wyróżniających się w nauce uczniów, który  składa się z dwóch trzyosobowych składów;

2) uczestnictwo w poczcie sztandarowym jest najbardziej honorową funkcją w szkole, dlatego typuje się do niego uczniów klasy najstarszej wyróżniających się w nauce, o  nienagannej postawie i wzorowym lub bardzo dobrym zachowaniu;

3) w przypadku, gdy uczniowie klasy najstarszej nie spełniają warunków wymienionych w ustępie 2, do pocztu sztandarowego typuje się uczniów z klas kolejno młodszych;

4) skład osobowy pocztu sztandarowego:

a) chorąży (sztandarowy) - jeden uczeń,

b) asysta - dwie uczennice;

5) kandydatury składu są przedstawione przez wychowawców klasy na posiedzeniu rady pedagogicznej klasyfikacyjnej i przez nią zatwierdzony.

6) kadencja pocztu trwa jeden rok (począwszy od przekazania w dniu uroczystego zakończenia roku szkolnego);

7) decyzją rady pedagogicznej uczniowie mogą być odwołani ze składu pocztu sztandarowego;

8) poczet sztandarowy zawsze występuje w strojach galowych ze swymi insygniami. W trakcie uroczystości na wolnym powietrzu poczet może nosić okrycia wierzchnie;

9) insygniami pocztu sztandarowego są biało-czerwone szarfy biegnące z prawego ramienia do lewego boku i białe rękawiczki;

10) sztandar uczestniczy w uroczystościach szkolnych oraz poza szkołą na zaproszenie innych szkół i instytucji lub organizacji;

11) podczas uroczystości żałobnych sztandar ozdabia czarna wstęga uwiązana pod głowicą (orłem);

12) podczas wprowadzania i wyprowadzania sztandaru i w trakcie przemarszu chorąży niesie sztandar opierając drzewce na prawym ramieniu;

13) podczas wprowadzania i wyprowadzania sztandaru wszyscy uczestnicy uroczystości stoją w pozycji „Baczność” . Odpowiednie komendy podaje osoba prowadząca uroczystość;

14) oddawanie honorów sztandarem odbywa się poprzez pochylenie go przez chorążego, który robi wykrok lewą nogą, drzewiec opiera o prawą stopę i oburącz pochyla sztandar;

15) sztandar oddaje honory:

 1. na komendę „do hymnu państwowego” i „do hymnu szkoły”,
 2. w czasie wykonywania „Roty”,
 3. gdy grany jest sygnał „Wojsko Polskie” (uroczystości z udziałem wojska),
 4. w trakcie ślubowania uczniów klas pierwszych,
 5. podczas opuszczenia trumny do grobu,
 6. w trakcie minuty ciszy dla uczczenia pamięci,
 7. podczas składania wieńców, kwiatów i zniczy przez delegację szkoły,
 8. w trakcie uroczystości kościelnych.

Ślubowanie klasy pierwszej:

1. Ślubowanie uczniów klasy pierwszej odbywa się po wprowadzeniu sztandaru.

2. Każdy pierwszoklasista stojąc  w postawie zasadniczej  trzyma uniesioną do góry na wysokości oczu prawą rękę z wyciągniętymi dwoma         palcami w kierunku sztandaru  i powtarza rotę przysięgi:

Ślubuję być dobrym Polakiem, dbać o dobre imię swojej klasy i Szkoły.

Będę uczyć się, jak kochać Ojczyznę, jak dla niej pracować kiedy urosnę.
Będę starać się być dobrym kolegą,

swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom”

3. Pasowanie na ucznia następuje tuż po ślubowaniu złożonym przez pierwszoklasistów. dyrektor szkoły na lewe ramię każdego pierwszoklasisty kładzie duży ołówek i mówi:

„Pasuję Cię na ucznia Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Kamiennej 

4. Pożegnanie absolwentów:  Na uroczystości zakończenia roku szkolnego absolwenci składają ślubowanie. Wszyscy zgromadzeni stoją na baczność. Absolwenci trzymają uniesioną do góry rękę z wyciągniętymi dwoma palcami w kierunku sztandaru i powtarzają słowa przysięgi:

„My, absolwenci Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Kamiennej ślubujemy:

Wiernie strzec honoru Szkoły;swoją nauką rozsławiać dobre jej imię;

zdobytą wiedzę i umiejętności wykorzystywać jak najlepiej w swoim życiu;

zawsze pracować sumiennie i uczciwie, czynnie współuczestniczyć w życiu naszego kraju”.

5. Do uroczystości szkolnych tworzących ceremoniał zalicza się święta państwowe: Dzień Flagi (2 maja), Święto Konstytucji (3 maja), Dzień Edukacji Narodowej (14 października), Święto Niepodległości (11 listopada) Dzień Patrona ( 18 maja).

2. Uroczystości szkolne z udziałem sztandaru szkoły:

 1. rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego;
 2. ślubowanie klas pierwszych oraz pasowanie na ucznia,
 3. zakończenie roku szkolnego;
 4. uroczystości kościelne, regionalne lub okolicznościowe z udziałem sztandaru Szkoły.

Zachowanie uczestników uroczystości szkolnych:

1) Na komendę prowadzącego uroczystość:

a) „Baczność, sztandar Szkoły wprowadzić” - wszyscy uczestnicy przyjmują postawę zasadniczą i zachowują ją do komendy „Spocznij!”;

b) „Do hymnu” - w postawie zasadniczej (na baczność) odśpiewuje się 3 zwrotki hymnu państwowego, o ile prowadzący nie zarządzi inaczej;

c) „Do ślubowania” - uczestnicy pozostają w postawie zasadniczej do jego zakończenia komendą „Spocznij”;

d) „Do przekazania sztandaru” - uczestnicy pozostają w postawie zasadniczej, na wyznaczone miejsce występuje ze sztandarem poczet zdający i przyjmujący sztandar w pełnym składzie. Chorąży pocztu zdającego pochyla sztandar i wygłasza formułę:

„Przekazujemy wam sztandar Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Kamiennej. Opiekujcie się nim i godnie reprezentujcie naszą szkołę i jej Patrona”;

 chorąży pierwszego składu nowego pocztu przyklęka na prawe kolano, całuje róg sztandaru, wstaje i wygłasza formułę:

„Przyjmujemy od was sztandar Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Kamiennej. Obiecujemy dbać o niego, sumiennie wypełniać swoje obowiązki i godnie reprezentować naszą szkołę i jej Patrona”;

chorążowie przekazują sobie sztandar. W tym czasie asysta (pozostali członkowie pierwszych składów pocztu) przekazuje sobie szarfy; po przekazaniu sztandaru ustępujący poczet dołącza do swoich klas; Po komendzie: „Poczet po przekazaniu sztandaru wstąp” – nowy poczet wraca na wyznaczone miejsce, pada komenda „Spocznij”.

e) Na zakończenie części oficjalnej każdej uroczystości szkolnej pada komenda: „Baczność, sztandar szkoły wyprowadzić” - uczestnicy uroczystości przyjmują postawę zasadniczą a poczet wyprowadza sztandar. Prowadzący podaje komendę „Spocznij”.

4. W czasie uroczystości szkolnych uczniowie śpiewają hymn Polski "Mazurek Dąbrowskiego" oraz hymn szkoły.

1) Tekst hymnu szkolnego brzmi:

„Gdy rozkaz padł, żołnierze szli

Nadzieją silni, z Bogiem.

W ich sercach żar, na ustach pieśń:

Będziemy walczyć z wrogiem.

Ref.: My młodzi chcemy przykład z wojska brać.

W swym życiu kierować się honorem.

Ojczyznę naszą zawsze w sercu swoim mieć,

A w duszy żar i walki wolę.

Z zapałem szli do boju, by

Odzyskać wolność Polski.

By młodzież dziś śpiewała pieśń

O męstwie i zwycięstwie.

Ref.: My młodzi chcemy przykład z wojska brać.

W swym życiu kierować się honorem.

Ojczyznę naszą zawsze w sercu swoim mieć.

A w duszy żar i walki wolę”.

5. W czasie uroczystości szkolnych uczniowie noszą strój galowy.

6. Z okazji uroczystości szkolnych i świąt państwowych budynek szkoły dekorowany jest flagami państwowymi.

 

 

NA GÓRĘ