Punktowe zasady zachowania uczniów w klasach IV – VIII.

Punktowe zasady zachowania uczniów

w klasach IV – VIII

1. W klasach IV - VIII stosuje się punktowe zasady oceniania zachowania uczniów.

2. Uczeń na początku roku szkolnego otrzymuje 100 punktów, które odpowiadają dobrej ocenie zachowania.

3. Liczbę otrzymanych punktów uczeń może powiększać lub pomniejszać poprzez konkretne działania i zachowania w ciągu każdego półrocza.

4. Punkty zdobyte przez ucznia w I półroczu nie przechodzą na II półrocze.

5. Ocenę klasyfikacyjną z zachowania wystawia wychowawca klasy po uwzględnieniu:

1) punktów dodatnich i ujemnych, które uczeń uzyskał w ciągu półrocza /roku szkolnego, odpowiednio za pozytywne i negatywne zachowania,

2) samooceny ucznia,

3) opinii wszystkich nauczycieli uczących ucznia,

4) opinii klasy.

6. Uczeń otrzymuje ocenę klasyfikacyjną zachowania na podstawie sumy punktów zgromadzonych w ciągu każdego półrocza zgodnie z tabelą:

Zachowanie

Punkty

Wzorowe

200 i więcej

Bardzo dobre

151 – 199

Dobre

100 – 150

Poprawne

51 – 99

Nieodpowiednie

21 – 50

Naganne

   20 i mniej

7. Ocenę roczną klasyfikacyjną zachowania stanowi średnia arytmetyczna punktów uzyskanych w I i II półroczu.

8. Informacje o pozytywnych i negatywnych zachowaniach ucznia dokumentowane są w dzienniku lekcyjnym.

9. Każdy wpis uwagiopatrzony jest datą i podpisem nauczyciela.

10. Nauczyciel wpisując uwagę lub pochwałę informuje ucznia o jej treści.

11. Wychowawca klasy pod koniec każdego miesiąca informuje ucznia o ilości zdobytych przez niego punktów.

12. Uczeń ma prawo uzyskać informację o aktualnym stanie punktów w każdym czasie  na zajęciach z wychowawcą a jego rodzice – podczas zebrań ogólnych lub konsultacji indywidualnych.

13. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowawca, po konsultacji z nauczycielem, który wpisał uwagę i/lub dyrektorem szkoły, ma prawo do uchylenia zapisu.

14. Uczeń nie może uzyskać oceny wzorowej, jeśli w ciągu jednego półrocza zgromadził (poza dodatnimi punktami) 20 punktów ujemnych.

15. Uczeń nie może uzyskać oceny bardzo dobrej, jeśli zgromadził (poza dodatnimi punktami) 50 punktów ujemnych.

16. Uczeń nie może uzyskać oceny dobrej, jeśli zgromadził (poza dodatnimi punktami) 70 punktów ujemnych.

17. Uczeń nie może uzyskać oceny poprawnej, jeśli zgromadził (poza dodatnimi punktami) 100 punktów ujemnych.

18. Uczeń nie może uzyskać oceny nieodpowiedniej, jeśli zgromadził (poza dodatnimi punktami) 120 punktów ujemnych.

19. Uczeń, który otrzymał:

1) upomnienie dyrektora  - nie może otrzymać oceny wyższej niż dobra;

2) naganę dyrektora - nie może otrzymać oceny wyższej niż poprawna.

20. W uzasadnionych przypadkach wychowawca w porozumieniu z radą pedagogiczną może obniżyć lub podwyższyć ocenę zachowania ucznia niezależnie od ilości uzyskanych przez niego punktów.

21. Przed ustaleniem klasyfikacyjnej oceny zachowania śródrocznej i rocznej wychowawca klasy zasięga opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.

22. Pozytywnemu lub negatywnemu zachowaniu się ucznia przypisana jest  ilość punktów:

Zachowania pozytywne – punkty dodatnie zgodnie z tabelą:

Lp.

 

Zachowanie ucznia

Liczba punktów

Częstotliwość wpisów

1.

99 % - 100% frekwencja półroczna

90%  -   98% frekwencja półroczna.

20

 15

jednorazowo

2.

Nieobecności usprawiedliwiane na bieżąco w półroczu.

10

jednorazowo

3.

Aktywny udział w zajęciach pozalekcyjnych w  szkole, np. kółka zainteresowań, sportowe itp.

2 - 10

jednorazowo

za każde kółko

4.

Efektywne pełnienie funkcji w szkole np. przewodniczący Samorządu Uczniowskiego, działalność w bibliotece itp.

10 - 15

jednorazowo

5.

Efektywne pełnienie funkcji w klasie np. skarbnik, przewodniczący; wykonywanie gazetek itp.

2 - 10

jednorazowo

6.

Własna inicjatywa ucznia w podejmowaniu różnych przedsięwzięć i ich realizacji.

2 - 10

każdorazowo

7.

 

Dbałość o estetykę otoczenia, np. prace porządkowe w klasie, na terenie szkoły.

2 - 5

każdorazowo

8.

Aktywny udział w działaniach na rzecz środowiska  (np. działalność charytatywna, wolontariat, przyniesienie darów w ramach zbiórek, kiermasze, festyny itp.).

5 - 10

każdorazowo

9.

I miejsce w konkursie przedmiotowym/zawodach sportowych na szczeblu ogólnopolskim. I – III miejsce w zawodach międzynarodowych.

100

każdorazowo

10.

II i III miejsce lub wyróżnienie w konkursie przedmiotowym / zawodach sportowych na szczeblu ogólnopolskim.

60 - 80

każdorazowo

11.

Finalista konkursu ogólnopolskiego.

50

każdorazowo

12.

I miejsce w konkursie przedmiotowym/ zawodach sportowych na szczeblu wojewódzkim.

80

każdorazowo

13.

II i III miejsce lub wyróżnienie w konkursie przedmiotowym / zawodach sportowych na szczeblu wojewódzkim.

50 - 70

każdorazowo

14.

Finalista konkursu przedmiotowego/ zawodów sportowych na szczeblu wojewódzkim.

40

każdorazowo

15.

I miejsce w konkursie przedmiotowym/ zawodach sportowych na szczeblu miejskim, powiatowym, rejonowym.

30

każdorazowo

16.

II i III miejsce/ wyróżnienie w konkursie przedmiotowym/ zawodach sportowych na szczeblu miejskim, powiatowym, rejonowym.

15 - 20

każdorazowo

17.

Udział w konkursie przedmiotowym /zawodach sportowych na szczeblu miejskim, powiatowym, rejonowym.

10

każdorazowo

18.

I miejsce w szkolnym konkursie przedmiotowym/ zawodach sportowych.

15

każdorazowo

19.

II, III miejsce w szkolnym konkursie przedmiotowym/ zawodach sportowych

10 -15

każdorazowo

20.

Udział w szkolnym konkursie przedmiotowym/ zawodach sportowych.

5

każdorazowo

21.

Udział /pomoc w pracy na rzecz klasy szkoły, np. w organizacji apeli, uroczystości klasowych lub szkolnych, konkursów, wykonanie dekoracji, gazetki itp.

2 - 10

każdorazowo

22.

Reprezentowanie szkoły podczas uroczystości pozaszkolnych, miejskich (np. poczet sztandarowy itp.).

10

każdorazowo

23.

Przeciwstawianie się aktom agresji i  wandalizmu oraz właściwe reagowanie w trudnych sytuacjach.

5

każdorazowo

24.

Wyjątkowa kultura osobista, używanie zwrotów grzecznościowych właściwe reagowanie w różnych sytuacjach.

10

jednorazowo

25.

Postępy w poprawie zachowania i wysiłek w pracy nad sobą.

2 - 10

jednorazowo

26.

Inne pozytywne zachowania godne pochwały i naśladowania – według uznania nauczyciela.

2 - 20

każdorazowo

 

Zachowania negatywne  – punkty ujemne zgodnie z tabelą: 

Lp.

 

Zachowanie ucznia

Liczba punktów

Częstotliwość wpisów

1.

Przeszkadzanie podczas lekcji, np. głośne rozmowy, chodzenie po klasie, zaczepianie innych, rzucanie przedmiotami, śpiewanie, gwizdanie itp.

2 - 5

każdorazowo

2.

Niewłaściwe zachowanie podczas przerw: np. bieganie po korytarzu, zwlekanie z wyjściem na przerwy lub wejściem do szkoły, popychanie, przezywanie innych, chowanie przedmiotów należących do innych, zaśmiecanie otoczenia.

2 - 5

każdorazowo

3.

Niewykonanie poleceń nauczyciela lub innego pracownika szkoły.

2 -5

każdorazowo

4.

Brak obuwia zamiennego.

2

każdorazowo

5.

Odmowa pracy w grupie podczas zajęć lekcyjnych lub wywoływanie podczas niej konfliktów.

2 - 5

każdorazowo

6.

Użycie podczas lekcji telefonu komórkowego, odtwarzaczy MP3 lub innych urządzeń nagrywających.

30

każdorazowo

7.

Wyjęcie telefonu komórkowego w czasie lekcji.

10

każdorazowo

8.

Fotografowanie lub filmowanie zdarzeń z udziałem innych osób bez ich zgody.

30

każdorazowo

9.

Wagary, celowe opuszczanie lekcji, w tym zajęć dydaktyczno - wyrównawczych.

5 za godzinę

każdorazowo

10.

Nieusprawiedliwianie nieobecności.

2 za godzinę

każdorazowo

11.

Spóźnienie się na zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne.

2 za godzinę

każdorazowo

12.

Ściąganie podczas lekcji, odpisywanie zadań domowych podczas przerw.

5

każdorazowo

13.

Ociąganie się ze zwrotem książek z biblioteki w wyznaczonym terminie.

5 - 10

jednorazowo

14.

Podrabianie podpisu rodziców, nauczycieli, samodzielne pisanie usprawiedliwień.

20

każdorazowo

15.

Niewywiązanie się z dobrowolnie podjętych zadań.

5 - 10

każdorazowo

16.

Celowe niszczenie mienia szkolnego, np.  sprzętu i umeblowania, rysowanie po ścianach, ławkach i innych.

30

 

każdorazowo

17.

Celowe niszczenie własności innej osoby, np. kopanie plecaka, zniszczenie zeszytu, rysowanie wulgarnych rysunków i haseł.

5 - 20

 

każdorazowo

18.

Niewłaściwy strój lub brak stroju odświętnego, wyzywająca biżuteria, makijaż, itp.

5

każdorazowo

20.

Niewłaściwe zachowanie podczas imprez i uroczystości szkolnych.

2 - 5

każdorazowo

21.

Nieusprawiedliwiona nieobecność na uroczystościach szkolnych.

5

każdorazowo

22.

Brak poszanowania symboli narodowych i szkolnych: hymnu państwowego/szkolnego godła, sztandaru szkoły.

 

5

każdorazowo

23.

Niewłaściwe zachowanie zakończone interwencją policji.

50

każdorazowo

24.

Nagana dyrektora.

50

każdorazowo

25.

Upomnienie dyrektora.

30

każdorazowo

26.

Posiadanie i/lub stosowanie używek, np. papierosy, alkohol, dopalacze, narkotyki, itp.

50

każdorazowo

27.

Posiadanie i/ lub używanie niebezpiecznych materiałów i narzędzi, np. petardy, noże, substancje niebezpieczne itp.

50

każdorazowo

28

Inicjowanie bójki między uczniami.

30

każdorazowo

29.

Zaczepki fizyczne, np. plucie, popychanie, podstawianie nóg, kopanie itp.

5 - 20

każdorazowo

30.

Podżeganie do przemocy lub kibicowanie aktom przemocy.

5 - 20

każdorazowo

31.

Psychiczne znęcanie się nad kolegami, zastraszanie, zaczepki słowne, np. przezywanie, ubliżanie, groźby, wulgaryzmy.

5 - 20

każdorazowo

32.

Umieszczanie zdjęć i treści dotyczących innych osób na portalach internetowych lub ich rozpowszechnianie poprzez inne urządzenia elektroniczne bez zgody.

30

każdorazowo

33.

Zagrożenie własnego życia i zdrowia, np. samookaleczenie się. Namawianie innych do takich zachowań.

50

każdorazowo

34.

Kradzież, wyłudzenie pieniędzy lub innych rzeczy.

30

każdorazowo

35.

Samowolne wyjście z klasy podczas zajęć, ze świetlicy, wyjście poza teren szkoły.

10

każdorazowo

36.

Żucie gumy, jedzenie, picie podczas lekcji.

5

każdorazowo

37.

Niekulturalne zachowanie w  świetlicy, w stołówce, w bibliotece oraz podczas wyjść poza teren szkoły /podczas wycieczek, Łamanie regulaminów wycieczek. 

5 - 10

każdorazowo

38.

Aroganckie zachowanie wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły. Celowe wprowadzenie nauczyciela w błąd, okłamywanie.

5-10

każdorazowo

39.

Inne zachowanie negatywne oceniane są w sposób indywidualny przez wychowawcę i nauczycieli z podaniem uzasadnienia.

5-50

każdorazowo

 

NA GÓRĘ