Rok szkolny 2018/2019

INFORMACJE DOTYCZĄCE EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

 1. Problem badawczy:  Poczucie bezpieczeństwa uczniów w szkole.
 2. Grupa badawcza:  80% populacji uczniów w klasach III- VIII, 74%  rodziców,  94% nauczycieli uczących w szkole oraz pedagog szkolny.
 3. Termin przeprowadzenia badań: listopad 2018 r. - luty 2019 r.
 4. Narzędzia badawcze wykorzystane przy ewaluacji: Kwestionariusz ankiety dla uczniów, kwestionariusz ankiety dla rodziców, kwestionariusz ankiety dla nauczycieli, kwestionariusz wywiadu z pedagogiem 

REZULTATY EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ - odpowiedzi uczniów na pytania kluczowe

1. Czy uczniowie czują się w szkole bezpiecznie?

79 % uczniów wyraziło opinię, że nie ma wśród uczniów kogoś, kto zachowywałby się wobec nich agresywnie i czują się w szkole bezpiecznie 21 % tj. 16 uczniów stwierdziło, że takie osoby są i je wymieniło.

 2. Czy rodzice uważają, że szkoła jest bezpieczna dla ich dziecka?

87% rodziców uważa, że ich dzieci czują się w szkole bezpiecznie, 6% nie czują się bezpiecznie, tyle samo (6%  odp.) nie wie nic na ten temat.

 3. Które miejsca w szkole uważane są za najbardziej niebezpieczne?

Miejscami, gdzie może dochodzić do różnych niewłaściwych zachowań uczniów w szkole są zdaniem większości rodziców korytarze (30% odp.), toalety (23% odp.) oraz boisko szkolne (23%). Biorąc pod uwagę wypowiedzi uczniów, do zachowań agresywnych najczęściej dochodzi: na korytarzach -61%, naboisku szkolnym - 46% oraz w szatniach, przebieralniach na wychowanie fizyczne - 39%.

4. Czy nauczyciele pomagają i wspierają uczniów w rozwiązywaniu problemów?

W razie występujących problemów 55% uczniów zawsze może liczyć na pomoc i wsparcie nauczycieli, 38% stwierdza, że często.  Zdaniem 69% rodziców ich dziecko może zawsze liczyć w razie problemów na pomoc i wsparcie nauczycieli, 27% uważa, że mogą na pomoc liczyć często.

5. Czy szkoła podejmuje działania wychowawcze mające na celu eliminowanie zagrożeń? Jakie to działania?

Szkoła podejmuje szereg działań eliminujących zagrożenia, między innymi spotkania warsztatowe, rozmowy, pogadanki z uczniami nt. niewłaściwego wyrażania negatywnych emocji, agresji i przemocy, uczniowie biorą udział w przedstawieniach profilaktycznych, podejmują tematykę na lekcjach wychowawczych, organizowane są imprezy integrujące społeczność szkolną. W szkole organizowane są także spotkania z psychologiem, pedagogiem, policjantem, realizowane są też programy zarówno wewnętrzne - Program wychowawczo-profilaktyczny jak i zewnętrzne. W szkole wśród uczniów, rodziców i nauczycieli prowadzone są również diagnozy dotyczące rozpoznania stanu bezpieczeństwa.

6. Jakie działania podejmuje szkoła w przypadku łamania obowiązujących norm i niewłaściwych zachowań?

Ankietowani nauczyciele potwierdzają stosowanie działań wychowawczych w przypadku niewłaściwych zachowań ze strony uczniów. 94% nauczycieli przeprowadza indywidualną rozmowę z uczniem, 88% zaprasza ucznia na rozmowę z pedagogiem, 82% na rozmowę w obecności dyrektora lub rodziców, 71 % omawia zaistniały problem na forum klasy, tyleż samo konsekwentnie stosuje przyjęty system oceniania, 35% stosuje kary statutowe.

7. Jakie zmiany zaproponowali uczniowie i  rodzice, aby poprawić bezpieczeństwo w szkole?

Aby poprawić bezpieczeństwo w szkole uczniowie i rodzice zaproponowali:

Zwiększenie ilości dyżurów nauczycieli podczas przerw oraz dyscypliny nauczycieli wobec uczniów, szczere rozmowy z uczniami, zwiększenie liczby zajęć z wychowania fizycznego w celu rozładowania energii i złych emocji, udział w zajęciach z psychologiem i pedagogiem, zwiększenie ilości zadań domowych dla agresorów, rozwiązywanie wszystkich konfliktów na apelu, zakaz jeżdżenia na wycieczki, wzywanie rodziców.

 Wnioski:

 1. Zdecydowana większość uczniów czuje się bezpiecznie w szkole.
 2. Najczęściej wymieniane miejsca, w których dochodzi do różnych niewłaściwych zachowań uczniów w szkole, to korytarze toalety oraz boisko szkolne.
 3. Nauczyciele pomagają i wspierają uczniów w rozwiązywaniu problemów.
 4. Szkoła prowadzi wiele działań profilaktycznych w celu podniesienia stanu bezpieczeństwa w szkole. 
 5. Najskuteczniejszymi działaniami służącymi zwiększeniu bezpieczeństwa w szkole są dyżury nauczycielskie, rozmowy nauczycieli z rodzicami uczniów, rozmowy z pedagogiem oraz prowadzenie działań profilaktycznych.
 6. Najczęściej wymieniane przez respondentów negatywne zachowania uczniów, które wymagają szczególnej zmiany to agresja słowna oraz samodzielne wymierzanie kar kolegom.

Rekomendacje, które należy uwzględnić w planowaniu działań oraz dalszych kierunków rozwoju szkoły.

 1. W celu określenia stanu poczucia bezpieczeństwa w szkole należy w roku szkolnym 2019/2020 ponownie przeprowadzić diagnozę skali zjawiska przemocy rówieśniczej występującej wśród uczniów.
 2. Należy nasilić pracę wychowawczą w stosunku do uczniów przejawiających niewłaściwe zachowania.
 3. Należy informować rodziców o konsekwencjach negatywnych zachowań uczniów oraz (w razie potrzeby) możliwościach uzyskania specjalistycznej pomocy dla ich dziecka.
 4. Należy doskonalić u uczniów komunikację interpersonalną, ćwiczyć zachowania asertywne.
 5. Należy zintensyfikować działania ukierunkowane na: ćwiczenia umiejętności pracy w grupie, kształtowanie postaw odpowiedzialności za własne postępowanie, wpajanie zasad poszanowania cudzej godności i własności.
 6. Należy kontynuować współpracę z instytucjami i specjalistami zajmującymi się kształtowaniem poprawnych zachowań uczniów i eliminowaniem negatywnych zachowań.
 7. Należy zwiększyć czujność nauczycieli na miejsca w szkole, w których dochodzi do wzmożonej agresji rówieśniczej.
 8. Należy kształtować w dzieciach postawę empatii, reagowania na akty przemocy, umiejętności korzystania z pomocy dorosłych.

ZESPÓŁ EWALUACYJNY W SKŁADZIE:

                                                                                                                                                                                                                                      Urszula Skobelska

                                                                                                                                                                                                                                  Małgorzata Górniak

                                                                                                                                                                                                                     Marlena Kłonowska- Bednarz

NA GÓRĘ