Rok szkolny 2017/2018

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

 Diagnoza efektywności świadczonej pomocy psychologiczno-pedagogicznej– diagnoza przeprowadzona na potrzeby opracowania „Systemu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole”.

Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Szkole Podstawowej im. Wojska Polskiego w Kamiennej przez powołany zespół nauczycieli do spraw ewaluacji w składzie: Marta Marcinkiewcz, Krystyna Farion, Małgorzata Wuczkowska. Raport z ewaluacji dotyczy działań szkoły w zakresie pomocy psychologiczno – pedagogicznej. Ewaluacja polegała na zbieraniu i analizowania informacji o: efektach działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej; funkcjonowaniu w szkole form pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla ucznia i jego rodziców. Badanie zostało zrealizowane w okresie od 1 grudnia 2017 r. do10 kwietnia 2018 r

 CEL EWALUACJI I PYTANIA KLUCZOWE

 Problem badawczy:  Diagnoza efektywności świadczonej pomocy psychologiczno-pedagogicznej– diagnoza przeprowadzona na potrzeby opracowania „Systemu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole”

Przedmiot ewaluacji: W szkole rozpoznaje się potrzeby i możliwości psychofizyczne uczniów i organizuje się różnorodne formy pomocy uczniowi.

Cel ewaluacji: Monitorowanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole.

Pytania kluczowe:

Czy nauczyciele znają nowe zasady organizacji i świadczenia PPP określone w przepisach  i wewnątrzszkolnej procedurze organizacji pomocy PPP?

Czy wszyscy uczniowie, w ocenie nauczycieli, otrzymali wsparcie w szkole?

Jakie formy pomocy były wykorzystywane w pracy z:

-uczniami mającymi trudności w nauce,

-uczniami ze specjalnymi potrzebami (opinie),

-z uczniami z niepełnosprawnością, niedostosowaniem społecznym, etc.?

       4. Jaka, wg samooceny nauczycieli, jest   ich wiedza i umiejętności w zakresie:

-indywidualizacji nauczania;

-dostosowywania wymagań edukacyjnych do specjalnych potrzeb i możliwości uczniów,

-metodyki pracy z uczniami z dysfunkcjami?

       5. Czy wychowawcy klas jako koordynatorzy ppp właściwie realizowali obowiązki w zakresie:

- informowania nauczycieli o potrzebach swoich wychowanków,

-skutecznie integrowali zespół uczących nauczycieli w procesie wspierania uczniów,

-zwoływali zespoły wychowawcze celem opracowania zasad pracy z uczniem objętym pomocą pp?

      6. Jakich form pomocy pp, mimo, że była zalecana w opiniach lub orzeczeniach nie można było zorganizować w szkole?

      7. Czy organizowane formy doskonalenia nauczycieli w zakresie pracy z uczniem z dysfunkcjami były użyteczne i pomocne w pracy poszczególnych nauczycieli?

      8. Czy w ocenie nauczycieli pomoc ppp była efektywna?

      9. Z jakimi trudnościami spotkali się nauczyciele w procesie organizacji i świadczenia pomocy pp.

 -ustaleniem form pomocy pp uczniom bez orzeczeń ze względu na małą liczbę godzin w arkuszu organizacyjnym,

-niechęcią uczniów lub rodziców do korzystania z pp,

-brakiem specjalistów w szkole,

-trudnościami w diagnozowaniu wpływu czynników środowiskowych na funkcjonowanie uczniów,

-trudnościami w realizacji podstawy programowej w przypadku zindywidualizowane ścieżki

kształcenia i indywidualnego nauczania? 

INFORMACJE DOTYCZĄCE ORGANIZACJI EWALUACJI

Wskazanie źródeł informacji w obszarach objętych ewaluacją:

-uczniowie klas IV - VII,

-losowo wybrani rodzice/ prawni opiekunowie uczniów klas IV – VII

-pedagog szkolny,

-nauczyciele,

-dokumentacja szkolna,

-strona internetowa szkoły.

OPIS METOD I NARZĘDZI BADAWCZYCH WYKORZYSTANYCH PRZY EWALUACJI

-analiza dokumentacji (dzienniki pedagoga szkolnego, dzienniki zajęć pozalekcyjnych, -protokoły rady pedagogicznej, plany pracy i sprawozdania z działalności zespołów przedmiotowych).

-wywiad -   wywiad z pedagogiem szkolnym.

-metoda kwestionariuszowa - narzędzia:

-ankieta skierowana do uczniów,

-ankieta skierowana do nauczycieli,

-ankieta skierowana do rodziców.

ANALIZA WYNIKÓW - ANKIETY

Ankieta przeprowadzona wśród uczniów

W ankiecie wzięło udział 64 uczniów klas IV - VII. Ankieta została przeprowadzona zgodnie z harmonogramem i zawierała 8 pytań. Rozkład odpowiedzi na poszczególne pytania zobrazowano na poniższych zestawieniach i diagramach.

WNIOSKI Z ANKIETY:

-43% badanych uczniów uważa, że ma problemy w nauce.

-w przypadku wystąpienia trudności uczniowie najczęściej proszę o pomoc rodzica (53%), nauczyciela danego przedmiotu (23%), wychowawcę.

-50% uczniów uważa, że w szkole potrzebne są zajęcia dodatkowe mające na celu pogłębienie wiedzy uczniów oraz pomoc uczniom mającym trudności w nauce i deklaruje, że chętnie by uczestniczyło w dodatkowych zajęciach wyrównawczych.

-Udział w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych ma wpływ na wyniki w nauce - tak stwierdziło 80% ankietowanych.

-61% uczniów uczestniczy w szkole w zajęciach projektowych, dydaktyczno – wyrównawczych (28%), oraz innych SKS – 17%. Ponadto uczniowie uczęszczają na zajęcia logopedyczne – 6%, kompensacyjne – 2%.

-59% ankietowanych stwierdział, że udział w zajęciach szkolnych pomaga mu w rozwijaniu zainteresowań i umiejętności oraz w przezwyciężaniu trudności – 43%.

-75% uczniów chętnie uczestniczy w zajęciach organizowanych przez szkołę. 25 % uczniów odpowiedziało, że tylko czasami.

 -Uczniowie chętnie uczestniczyliby w zajęcia pomagających w przezwyciężaniu trudności

w nauce z: języka angielskiego (43%), matematyki (39%), języka polskiego (36%), przyrody (29%), informatyki (20%).

-Uczniowie chętnie rozwijaliby swoje zainteresowania na wychowaniu fizycznym (40%),  matematyce (31%), języku angielskim i niemieckim (29%), historii (23%) oraz języku polskim i informatyce (23%).

Ankieta przeprowadzona wśród rodziców uczniów

 W ankiecie wzięło udział 32 rodziców, ankieta została przeprowadzona zgodnie  z harmonogramem i zawierała 5 pytań. Rozkład odpowiedzi na poszczególne pytania zobrazowano na poniższych zestawieniach.

Wnioski z przeprowadzonej diagnozy:

 

-25% ankietowanych rodziców posiada dzieci z opinią lub orzeczeniem wydanym przez poradnię psychologiczno - pedagogiczną.

-53% ankietowanych rodziców twierdzi, że ich dzieci mają trudności w nauce.

Uczniowie korzystają z organizowanych w szkole form pomocy.

Największa grupa uczniów - 56% uczestniczy w zajęciach projektowych, 47 % uczniów korzysta z pomocy na zajęciach dydaktyczno - wyrównawczych, 31% uczniów ma zapewnianą pomoc na zajęciach logopedycznych oraz jeden uczeń na zajęciach rewalidacyjnych.

Oferowane przez szkołę formy pomocy, zdaniem rodziców, są wystarczające - tak twierdzi  97% ankietowanych rodziców.

Rodzice zostali zapoznani z obowiązującymi w szkole procedurami dotyczącymi organizowania pomocy psychologiczno - pedagogicznej, tak twierdzi 97% ankietowanych rodziców.  Jedna osoba tj. 3% jest przeciwnego zdania. 

 Ankieta przeprowadzona wśród nauczycieli

 W ankiecie wzięło udział 15 nauczycieli, ankieta została przeprowadzona zgodnie z harmonogramem i zawierała 21 pytań. Rozkład odpowiedzi na poszczególne pytania zobrazowano na poniższych zestawieniach i diagramach.

WNIOSKI Z ANKIETY:

 Nauczyciele znają dobrze (80%) przepisy w zakresie organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej I wewnątrzszkolne przepisy w zakresie organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej – procedurę pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

Indywidualizacji nauczania 86,7% nauczycieli ocenia się na 4, a 13,3% na 5 Dostosowania wymagań edukacyjnych do specjalnych potrzeb i możliwości uczniów 20% nauczycieli ocenia się na 4, a 80% na 5. Metodyki pracy z uczniem z dysfunkcjami 93,3% nauczycieli ocenia się na 4, a 6,7% na 3.

Wychowawcy klas I – VII udzielili uczniom niezbędne wsparcie w ramach pomocy pp. 100% nauczycieli uważa, że oferowane przez szkołę formy pomocy są wystarczające.

100% nauczycieli diagnozuje możliwości edukacyjne uczniów. Diagnoza odbywa się w formie kartkówek, obserwacji, sprawdzianów, sprawdzianów zewnętrznych, pracy na lekcji, ustnej wypowiedzi, testów kompetencji, testów diagnozujących, poprzez udział w konkursach, rozmowę z uczniem.

W celu zwiększenia szans edukacyjnych uczniów szkoła prowadzi następujące zajęcia: koła zainteresowań 67% wypowiedzi, zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze 67% wypowiedzi, zajęcia logopedyczne 93,3% wypowiedzi oraz konsultacje 100% wypowiedzi. W tym zakresie osobiście prowadzi koła zainteresowań 20% nauczycieli, zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze 33,3% i zajęcia logopedyczne 6,7% oraz konsultacje 100% nauczycieli.

100% nauczycieli realizuje na swoich zajęciach zalecenia Poradni Psychologiczno –Pedagogicznej zawartej w opiniach i orzeczeniach.

Najczęściej podejmowane przez nauczycieli działania motywujące, uwzględniające indywidualizację procesu edukacyjnego uczniów to: różnicowanie poziomu trudności zadań na sprawdzianie, stosowanie pochwał na forum klasy, umożliwienie poprawy oceny                    100%, różnicowanie poziomu trudności zadań domowych – 67%.

100% nauczycieli twierdzi, że podjęte przez szkołę działania wpływają na zwiększenie szans edukacyjnych uczniów.

Tylko 20% nauczycieli napotyka ze strony uczniów i 6,7% ze strony rodziców na trudności

w realizowaniu zaplanowanych działań, uwzględniających dostosowania dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Nauczyciele ocenili w skali od 1 do 5 organizację oraz efektywność nowych form pp, wprowadzonych od września 2017r. w następujących obszarach:

93,3% nauczycieli oceniło indywidualną ścieżkę edukacyjną pod względem organizacji

i efektywności na 4, 6,7% oceniło na 3.

86,7% nauczycieli oceniło zajęcia zwiększające szanse na rynku pracy pod względem organizacji i efektywności na 4, 13,3 % na 3.

86,7% nauczycieli oceniło zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne pod względem organizacji i efektywności na

     11.  Nauczyciele wymienili następujące formy pomocy udzielanej w szkole uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi: konsultacje, zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, zajęcia logopedyczne, tłumaczenie niezrozumiałych treści, rewalidacja, dostosowanie wymagań, zajęcia projektowe, dostosowanie pulpit, pokaz, wydłużenie czasu, analiza pytań przez nauczyciela.

    12. Nauczyciele wymienili następujące formy pomocy udzielanej w szkole uczniom niedostosowanym społecznie oraz zagrożonym niedostosowaniem społecznym: konsultacje, rozmowy z pedagogiem; dyscyplinujące, interwencyjne oraz wychowawcze.

    13. W szkole nie pojawiły się formy pomocy pp, które nie można było zrealizować.100% nauczycieli twierdzi, że pomoc pp udzielana w mijającym roku szkolnym była efektywna.

   14. 86,7% nauczycieli nie napotkało na trudności w trakcie udzielania pomocy pp, nie spotkało się z niechęcią uczniów lub rodziców do       korzystania z pp. 80% nauczycieli sądzi, że nie brakuje specjalistów w szkole, 93,3% nauczycieli nie dostrzega trudności w realizacji podstawy      programowej w przypadku zindywidualizowania ścieżki kształcenia i indywidualnego nauczania.

   15. Nauczyciele ocenili w skali od 1 do 5 wychowawców spełniających rolę koordynatorów pp dla uczniów swojej klasy. 86,7% nauczycieli oceniło wychowawców na 5 pod względem informowania o potrzebach swoich wychowanków, 86,7% nauczycieli oceniło wychowawców na 5 pod względem skutecznego integrowania zespołu uczących nauczycieli w procesie wspierania uczniów, 66,7% nauczycieli oceniło wychowawców pod względem zwoływania zespołów wychowawczych celem opracowania zasad pracy z uczniem objętym pomocą pp.

  16. 86,7% nauczycieli ocenia przydatność form doskonalenia organizowanego przez szkołę, doskonalącą umiejętności z zakresu udzielania pomocy pp w swojej pracy z uczniami objętymi tą pomocą.

 Wywiad z pedagogiem szkolnym

 Wywiad z pedagogiem szkolnym zawierał 6 pytań dotyczących organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole.

 WNIOSKI I REKOMENDACJE Z EWALUACJI

Wnioski:

Szkoła realizuje zadania wynikające z zapisów prawa oświatowego, dotyczące wspierania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Zalecenia zawarte w opiniach i orzeczeniach wydawanych przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną są analizowane i respektowane.

Dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego stworzony został   Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny (IPET). Dwa razy do roku zespół nauczycieli uczących dokonuje wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia.

W szkole rozpoznawane są potrzeby edukacyjne uczniów.

Nauczyciele diagnozują możliwości edukacyjne wszystkich swoich uczniów. Diagnoza możliwości edukacyjnych uczniów w opinii badanych nauczycieli przeprowadzana jest w różnej formie. Nauczyciele rozpoznają potrzeby edukacyjne uczniów przede wszystkim w oparciu o wyniki testów i sprawdzianów, bieżące wyniki w nauce i obserwacje uczniów, rozmowy z rodzicami i pedagogiem szkolnym.

Uczniowie mają możliwość korzystania z szeregu zajęć dodatkowych: dydaktyczno - wyrównawczych, logopedycznych, rewalidacyjnych, kół zainteresowań (realizowanych w ramach projektu).

Prowadzone zajęcia w większości są zgodne z potrzebami uczniów oraz oczekiwaniami rodziców.

Szkoła posiada ofertę zajęć dydaktycznych i specjalistycznych skierowanych do uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się oraz uzdolnionych.

Nauczyciele stosują różnorodne formy indywidualizacji pracy z uczniami posiadającymi specjalne potrzeby edukacyjne.

Każdy zainteresowany uczeń ma możliwość rozwoju swoich uzdolnień i zainteresowań.

Prowadzona jest współpraca z różnymi instytucjami wspierającymi pracę szkoły w zakresie wsparcia ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (poradnią psychologiczno – pedagogiczną, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Sądem Rejonowym III Wydział Rodzinny i Nieletnich w Kluczborku oraz Komendą Policji Powiatowej w Namysłowie.

Uczniowie i ich rodzice korzystają z możliwości indywidualnych konsultacji i porad nauczycieli i pedagoga.

Rodzice uczniów dysponują pełną informacją dotyczącą pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

Wszyscy uczniowie z opiniami i orzeczeniami PP-P korzystają z oferowanej im pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

Nauczyciele wzmacniają samoocenę ucznia pozytywnymi bodźcami – pochwały na forum klasy, szkoły, spotkaniach z rodzicami, prezentują wybitne osiągnięcia uczniów, ich zaangażowania umieszczając informacje na stronie internetowej szkoły, eksponując puchary, dyplomy czy też wystawiając oceny celujące. Zachęcają rodziców do systematycznej pracy z dzieckiem zgodnie ze wskazówkami nauczycieli i specjalistów.

 Rekomendacje, które należy uwzględnić w planowaniu działań oraz dalszych kierunków rozwoju szkoły:

 

Przygotowując ofertę zajęć pozalekcyjnych na kolejny rok szkolny, rozpoznać potrzeby i oczekiwania uczniów i rodziców. W miarę możliwości poszerzać ofertę kół zainteresowań.

Nieustannie doskonalić metody pracy z uczniem o szczególnych potrzebach edukacyjnych.

Według ankietowanych nauczycieli istnieje potrzeba doskonalenia kadry w celu zwiększenia skuteczności udzielanej pomocy w następujących obszarach:„Dobór metod i form pracy z uczniem”„Praca z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną”. 

PRZEBIEG EWALUACJI:

Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w szkole przez II Zespół do Spraw Ewaluacji w składzie:

 1. Anna Koncur
 2. Teresa Hnat
 3. Iwona Bilińska

 RAPORT Z EWALUACJI DOTYCZY NASTĘPUJĄCYCH PROBLEMÓW BADAWCZYCH:

 1. Diagnoza kompetencji nauczycieli i uczniów w zakresie odpowiedzialnego korzystania z mediów społecznościowych.
 2. Określenie potrzeb nauczycieli i uczniów w zakresie doskonalenia tej umiejętności.

 OPIS METODOLOGII:

Badanie zostało zrealizowane w okresie od 11 do 22 grudnia 2017 przez II Zespół ds. Ewaluacji Wewnętrznej. W trakcie ewaluacji:

 • zbierano informacje pochodzące z następujących źródeł: od nauczycieli uczących w szkole oraz od uczniów klas IV – VII;
 • przeprowadzono analizę dokumentacji uwzględniając przedmiot ewaluacji.

Do gromadzenia danych wykorzystano metody ilościowe – ankiety oraz jakościowe – sprawozdania. Ankiety zostały przeprowadzone wśród uczniów i nauczycieli, natomiast sprawozdania przygotowały panie: Teresa Hnat i Iwona Bilińska oraz Alina Ciepła. Na podstawie zebranych danych został sporządzony raport, który obejmuje wymienione wyżej problemy badawcze.

 WYMAGANIA:

 1. Nauczyciele i uczniowie posiadają kompetencje w zakresie odpowiedzialnego korzystania z mediów społecznościowych.
 2. Nauczyciele i uczniowie określają lub nie – potrzeby w zakresie doskonalenia umiejętności odpowiedzialnego korzystania z mediów społecznościowych.

 KRYTERIA EWALUACJI:

 1. Nauczyciele posiadają niezbędne kompetencje informatyczne.
 2. Uczniowie i nauczyciele znają zasady bezpiecznego korzystania z zasobów internetowych.
 3. Uczniowie  nie stosują cyberprzemocy.
 4. Nauczyciele i uczniowie ze zrozumieniem i w sposób krytyczny odbierają treści pozyskane z zasobów internetowych.
 5. Uczniowie używają mediów społecznościowych do komunikacji, poprawy swojego funkcjonowania np. nauki, wiedzy. 
 6. Nie występuje tzw. zjawisko „ przeciążenia informatycznego” tzn. takiego, gdy liczba odbieranych informacji jest zbyt duża,  by je przetworzyć, zrozumieć i dokonać selekcji ze względu na merytoryczność, prawdziwość, poprawność i bezpieczeństwo.
 7. Uczniowie i nauczyciele przy publikowaniu informacji, przetwarzaniu i ich wykorzystywaniu zachowują zasady określone w ustawie o prawach autorskich.
 8. Respondenci potrafią chronić swoją prywatność, wizerunek  i dane osobowe poprzez wykorzystywanie właściwego oprogramowania, korzystania z polityki bezpieczeństwa, ograniczania dostępu do portali osobom nieznanym.- i inny. 
 9. Komunikacja i kontakty rówieśnicze typu online nie zastępują kontaktów offline. Absolwenci szkoły są dobrze przygotowani do życia w społeczeństwie informacyjnym.

  OPIS EWALUACJI:

Na potrzeby badania przeprowadzono ankiety dla  nauczycieli i uczniów. Próbę badawczą stanowiło 63 uczniów z klas IV – VII  oraz 15 nauczycieli.

  PYTANIA KLUCZOWE:

 1. Jaki jest poziom aktywności uczniów    i nauczycieli w korzystaniu z portali społecznościowych ( blogów, facebooka, twittera, komunikacji online, etc)?
 2. Jaka jest samoocena kompetencji nauczycieli i uczniów w zakresie:
 1. kompetencji informacyjnych obejmujących umiejętności wyszukiwania informacji, rozumienia jej, oceny wiarygodności i przydatności informacji,
 2. umiejętności krytycznego i refleksyjnego wykorzystywania zasobów internetu,
 3. poziomu czytania i interpretacji tekstu elektronicznego,
 4. zarządzania informacją ( wyszukiwanie, krytyczne podejście, przetwarzania ( tworzenia prezentacji multimedialnych, krótkich filmów, edycji dokumentów i umieszczania materiałów tekstowych i archiwalnych w internecie).

3. Jaki jest stopień zrozumienia i przestrzegania „Prawa autorskiego”?

4. Czy uczniowie i nauczyciele w komunikacji elektronicznej mieli do czynienia z :

 1. cyberprzemocą,
 2. treściami promującymi zachowania destrukcyjne,
 3. sekstingiem.
 4. tzw. groomingiem,
 5. łańcuszkami szczęścia typu” Neknomination”,
 6. zagrożeniem prywatności, 
 7. spamami ? 

5. Czy respondenci rozumieją przez pojęcie „ bezpieczeństwo w internecie”?

6. Czy respondenci rozumieją zasady bezpiecznego kontaktu w internecie?

7. W jaki sposób i w jakich formach aktywności uczniowie i nauczyciele kreują własny wizerunek w mediach ( blogi, profile  w portalach społecznościowych, lajki, wpisy na blogach, wypowiedzi na forach i grupach dyskusyjnych)?

8. Czy respondenci rozumieją, że działania innych użytkowników sieci mogą wpływać na wizerunek korzystającego?

9. Jakie sposoby ochrony wizerunku np. na Facebooku są możliwe do stosowania i jakie wykorzystują respondenci?

10. Czy respondenci znają i wykorzystują sposoby zabezpieczeń ochrony danych osobowych i ochrony prywatności?

11. Czy pojęcie „ uzależnienia od komputera” dotyczy uczniów i nauczycieli?

12. Co chcieliby uczniowie wiedzieć o bezpieczeństwie w sieci?

 WNIOSKI PO ANALIZIE ANKIET SKIEROWANYCH DO UCZNIÓW:

 1. Prywatne konta użytkownika z jakiego uczniowie najczęściej korzystają na portalach społecznościowych to: Facebook  49,5 %, Instagram 50 % i Snapchat 47 %. Nie ma konta 53,5 % uczniów na Webberze, Twisterze 81,2% uczniów.
 2. Z powyższych portali uczniowie korzystają codziennie ze Snapchat 23,1%, Facebooka 21% uczniów. Kilka razy w tygodniu najczęściej uczniowie korzystają z Facebooka 26%, a najrzadziej z Twitter 2,6% uczniów. Raz w tygodniu uczniowie korzystają z Facebook 37 %, Instagramie 50,5 % i Snapchata 39 % uczniów.
 3. Treści  jakie często umieszczają uczniowie  na portalach społecznościowych to:
 • Rzadko umieszczają  zdjęcia własne 42,2 % uczniów, a 2,9 % badanych uczniów nie  zna tego pojęcia.
 • 76% nigdy nie umieszcza zdjęć  znajomych, 2,7 % uczniów robi to często, nie zna takiego pojęcia 2,6 % uczniów.
 • 40 % uczniów nigdy nie umieszcza komentarzy , a często robi to 31,3% badanych.
 • Nagrań nigdy nie umieszcza 79 % uczniów, często robi to 6 % uczniów.
 • Linków nigdy nie umieszcza 68 % ankietowanych, 1,3 % uczniów nie zna takiego pojęcia

4. Uczniowie naszej szkoły oceniają własne umiejętności komputerowe:

 • bardzo wysoko 30,2 %,
 • wysoko 42 % 
 • średnio, 28,5 %,
 • nisko 3,7 %, 
 • bardzo nisko 1,5 % uczniów.

5. Uczniowie oceniają własne umiejętności komputerowe w zakresie wyszukiwania informacji :

 • wysoko 53,3 %, 
 • nisko 8 % uczniów.

Ocenę rzetelności informacji  średnio ocenia 60,4 % uczniów, nisko 17,2 % badanych.

 • Krytyczne i refleksyjne wykorzystanie Internetu nisko ocenia 30 %, średnio 57,3 % uczniów.
 • Czytanie i interpretację tekstu elektronicznego  średnio ocenia 46,5 %  a nisko 11 % uczniów .

6.Jak oceniają uczniowie umiejętności komputerowe swoich nauczycieli w zakresie: wyszukiwania informacji

 • wysoko 64 %,
 • nisko 3 % uczniów. Ocenę rzetelności informacji wysoko 55,4 % uczniów,  nisko 10 % uczniów. Krytyczne i refleksyjne wykorzystanie Internetu wysoko ocenia 53 %, a nisko 14 %. Czytanie i interpretacja tekstu elektronicznego wysoko 83 % badanych , a nisko 6,3 % uczniów.

7. W pytaniu : Czy znasz zagadnienia dotyczące kwestii praw autorskich w Internecie , uczniowie odpowiedzieli, że

 • tak 50 % uczniów,
 • 21,2 % nie zna 
 • tylko częściowo zna 29 % uczniów. 

8. Czy przestrzegają uczniowie  Praw Autorskich  korzystając z zasobów Internetu odpowiedzieli,

 • tak 65 %,
 • czasami 16 %,
 • nie przestrzegają Praw Autorskich 19,2% uczniów.

9. Uczniowie korzystając z komunikacji elektronicznej lub Internetu mieli do czynienia z następującymi zjawiskami:

 • przemocą często 3,2 %, 
 • nigdy 6,5 % uczniów.
 • 5,2 % uczniów nie zna tego pojęcia

Z treściami promującymi zachowania destrukcyjne:

 • często spotyka się 6 %,
 • nigdy 58 % uczniów.

Z sekstingiem:

 • 62 % uczniów nigdy się nie spotkało,
 • 31 % nie zna tego pojęcia
 • 7,3 % stwierdziło, że rzadko.

Grooming jest dla uczniów pojęciem nieznanym bo ,

 • 35,3 % uczniów tak twierdzi,
 • 1,7 % spotyka się z tym pojęciem często.
 • Nigdy też nie spotkali się z łańcuszkiem szczęścia: 48 % uczniów, często 33,5 %, a 6% nie zna tego pojęcia.

10. Uczniowie napotykali się na forach internetowych na  następujące formy cyberprzemocy: 

 • nagrywanie, rozpowszechnianie  treści ośmieszających inne osoby nigdy 54  %, rzadko 32,2 %, a nie zna tego pojęcia 3,5 % uczniów. 
 • z wulgarnymi, poniżającymi treściami w komunikacji internetowej nigdy nie spotkało się 2,2 % uczniów, rzadko 32 %, a 52,2% uczniów nie zna tego pojęcia.
 • z wulgarnymi, komentarzami  tzw. z hejt nigdy nie spotkało się 48,1% uczniów, rzadko 16,3%, a 48,1% uczniów nie zna tego pojęcia.
 • z sytuacją podszywania się za kogoś w Internecie 47,5% nigdy, 12% rzadko, a 47,5% uczniów nie zna tego pojęcia.
 • włamania się na konto internetowe 50,4% uczniów nigdy się nie spotkało, a 5 % uczniów nie zna tego pojęcia.
 • uczniowie nigdy nie  byli wykluczeni z grona znajomych  47,2% uczniów, 31% rzadko, a 22,2% twierdzi, że często ich to spotyka.

11. Pod  pojęciem „bezpieczeństwo w Internecie” uczniowie  rozumieją:

 • nie podawanie swoich danych osobowych,
 • korzystanie z bezpiecznych stron,
 • nie nawiązywanie kontaktów z nieznajomymi, a także twierdzą, że nie rozumieją takiego pojęcia lub wiedzą wszystko na ten temat.

12. Uczniowie  korzystając z Internetu, w tym z serwisów społecznościowych, podają swoje prawdziwe dane osobowe

 • tak 21% uczniów,
 • 38% często je podaje,
 • nie podaje wcale danych osobowych 42% uczniów.

13. Najczęściej uczniowie korzystają z form komunikacji w świecie wirtualnym

 • z portali społecznościowych 59%
 • z komunikatorów internetowych 34.1%
 • z blogu tylko 14% uczniów.

14. W jaki sposób można chronić swoje  dane osobowe w Internecie?

 • wie o tym 68% uczniów,
 • 29% nie orientuje się w temacie,
 • 4% to brak odpowiedzi uczniów.

15. Uczniowie zainteresowani są podniesieniem swoich umiejętności w zakresie bezpieczeństwa internetowego:

 • na  tak odpowiedziało 46,5%,
 • nie zainteresowanych jest 27,3%, 
 • zdecydowanie tak 23,4% uczniów. 
 • 3% uczniów nie jest zainteresowane tematem.

16. Co uczniowie chcieliby wiedzieć o bezpieczeństwie w sieci?

 Jak chronić swoje dane osobowe, jak chronić hasła, co można dodawać do Internetu, jak zabezpieczyć swoje konto.

17. W pytaniu czy według Ciebie uczniowie naszej szkoły mają wystarczającą wiedzę  i umiejętności, aby skutecznie bronić się przed zjawiskiem cyberprzemocy odpowiedzieli, że

 • tak 56% uczniów,
 • nie maja takiej wiedzy 29% uczniów, 
 • zdecydowanie nie 6%.

18. W zajęciach dotyczących następujących kwestii uczniowie chcieliby uczestniczyć:cyberprzemocy 40% tak – 60% uczniów nie chce w nich uczestniczyć,

 • z bezpiecznego korzystania z portali społecznościowych 54% tak – 46% nie,
 • praw autorskich 57% tak – 43% nie, 
 • na temat ochrony danych osobowych 64% uczniów tak 36% nie, 

19. Czy w zeszłym lub obecnym roku szkolnym nauczyciele naszej szkoły podczas zajęć komputerowych poruszali następujące kwestie:

 • cyberprzemocy 49% nauczyciele tak rozmawiali z uczniami – 51,3% uczniów twierdzi że nie,
 • bezpiecznego korzystania z portali społecznościowych 57% tak – 43% nie,
 • praw  autorskich 46,5% tak – 53,5%
 • na temat ochrony danych osobowych 56,5% uczniów powiedziało, że tak – 43,5% twierdzi , że nie były tematy poruszane.

20. Czy w zeszłym lub obecnym roku szkolnym Twój Wychowawca podczas zajęć wychowawczych poruszał następujące kwestie:

 • cyberprzemoc 69,2% twierdzi że tak 31% uczniów powiedziało , że nie był ten temat poruszany.
 • bezpiecznego korzystania z portali społecznościowych 69% twierdzi , że tak – 33,2% twierdzi , że nie.
 • praw autorskich 47,5% tak – 52,5% nie, 
 • na temat ochrony danych osobowych 63% uczniów mówi , że tak –37,2% powiedziało nie.

21. Uczniowie korzystają z komputera kilka razy w tygodniu 44,3% uczniów , a 27% korzysta codziennie lub raz w tygodniu.

 • z Internetu codziennie korzysta 55% uczniów , a raz w tygodniu 35,2%. uczniów.
 • z portali społecznościowych raz w tygodniu korzysta 28,5%, a codziennie 31%, kilka razy w tygodniu 
 • z portali społecznościowych korzysta 28,5% uczniów .
 • 39% ankietowanych korzysta raz w tygodniu z komunikatorów internetowych, raz w tygodniu 44 %,kilka razy w tygodniu 34,2%, a codziennie lub rzadziej 22%.
 • Kilka razy w tygodniu korzysta z gier on line 37 % uczniów, raz w tygodniu 43% uczniów.

 22. Uczniowie najczęściej wykorzystują  urządzenia do pracy komputer 44%, telefon 47%. Do nauki komputer 54,5 %, a telefon 37%. Dla rozrywki 52,2% komputer , a 37 % telefon.

 • Z telefonu korzysta 57,5% i 79% uczniów, aby wejść na portale społecznościowe, a 56%  dla komunikacji internetowej. Komputer służy najczęściej do gier on- line 66,5% uczniów tak odpowiedziało. Telefonu używa 24% uczniów.

23.Czy Twoi rodzice interesują się tym do czego wykorzystujesz komputer  i Internet?

 • Uczniowie odpowiedzieli , że tak 57% uczniów, czasami 22,2%, a nie 17% uczniów tak stwierdziło

24.Czy Twoi rodzice interesują się tym jakie treści i dane umieszczasz w Internecie?

 • Uczniowie odpowiedzieli, że  tak 58%, 21% - nie, a czasami 22 % uczniów.

 WNIOSKI PO ANALIZIE ANKIET SKIEROWANYCH DO NAUCZYCIELI:

 1.  Wszyscy nauczyciele w Szkole Podstawowej w Kamiennej deklarują, że rozmawiają na temat bezpiecznego korzystania z mediów społecznościowych. Najczęstszą formą przekazywania tego typu informacji są spontaniczne rozmowy z uczniami oraz momenty kiedy potrzebna jest interwencja spowodowana złym wykorzystywaniem mediów społecznościowych. Żaden z ankietowanych nie uznał, że rozmowy na ten temat  nie należą do jego obowiązków.
 2. Na żadnej lekcji nauczyciele nie pozwalają na korzystanie z mediów społecznościowych, natomiast media społecznościowe  rzadko są wykorzystywane do kontaktów po lekcjach pomiędzy nauczycielami a uczniami przez 9 nauczycieli. Żaden ankietowany nauczyciel nie kontaktuje się z uczniami w ten sposób bardzo często.
 3. Zdaniem  większości nauczycieli uczniowie zdają sobie sprawę z zagrożeń płynących z korzystania z mediów społecznościowych, natomiast nie zawsze znają politykę prywatności treści w nich  zamieszczanych.
 4. Bardzo niewielu (3) nauczycieli kiedykolwiek interweniowało w sytuacji elektronicznej agresji i tylko jeden nauczyciel interweniował w sytuacji gdy znalazł w sieci niestosowną treść typu: zdjęcia, filmy.
 5. Nauczycieli najbardziej niepokoi zamieszczanie przez uczniów w mediach społecznościowych wulgaryzmów i niestosownych wypowiedzi oraz złośliwości wobec innych, ośmieszanie i dokuczanie innym. Równie niepokojącym zjawiskiem jest udostępnianie w sieci przez uczniów danych osobowych i numerów telefonów.
 6. Wszyscy biorący udział w ankiecie nauczyciele wiedzą, że szkoła posiada procedury w zakresie radzenia sobie z przypadkami agresji elektronicznej.
 7. Nauczyciele oceniają, że skutki agresji elektronicznej są bardziej poważne lub takie same w porównaniu z agresją tradycyjną
 8. Zdecydowana większość nauczycieli uważa, że uczniowie nie potrafią bronić się przed agresją w mediach społecznościowych i przeciwko żadnemu nauczycielowi uczniowie nie wykorzystali mediów społecznościowych.
 9. Za najbardziej pożądana formę uświadamiania rodziców na temat odpowiedzialnego korzystania przez uczniów z mediów społecznościowych nauczyciele uznali wykład prowadzony przez wykfalifikowaną osobę w szkole.

 WNIOSKI PO ANALIZIE ANKIETY SKIEROWANEJ DO UCZNIÓW nt.  „Cyberprzemocy ”  

 1. 44% uczniów 1-2 godziny, natomiast 28 %  2 – 3 godziny dziennie spędza czas korzystając z Internetu.
 2. 75 % ankietowanych deklaruje, że wie co to jest cyberprzemoc i nie doświadczyli jej w sieci w postaci- wyzywania, ośmieszania i poniżania.
 3. Zdaniem respondentów można się przeciwstawić cyberprzemocy poprzez: konta takich osób, zgłaszania sprawy na policję, powiedzenie komuś dorosłemu o problemie, nie odpisywania osobom, uważanie z kim się pisze, nie pisać z nieznajomymi.
 4. 77%  badanych w przypadku stania się ofiarą cyberprzemocy informuje rodziców oraz nauczyciela 33%.
 5. 27 %  respondentów doznając cyberprzemocy przejmuje się tym faktem i szuka pomocy.
 6. Uczniowie posiadają informacje do czego może doprowadzić cyberprzemoc, ale mają słabą wiedzę nt. organizacji i serwisach internetowych, które udzielają pomocy w sytuacji zetknięcia się z cyberprzemocą.

 REKOMENDACJE DO DALSZEJ PRACY:

 1. Kontynuować podjęte działania profilaktyczne zawarte w Programie Wychowawczo-Profilaktycznym Szkoły mające na celu uświadomienie problemu cyberprzemocy oraz wskazywać konsekwencje prawne przestępstw popełnianych w cyberprzestrzeni.
 2. Należy monitorować zachowania uczniów na terenie szkoły, a w przypadku pojawienia  się niepożądanych zachowań określić  potencjalnych sprawców i ofiary cyberprzemocy.
 3. Należy prezentować uczniom pozytywne aspekty korzystania z Internetu i urządzeń nowoczesnej technologii w tym portali społecznościowych i uświadamiać faktyczne zagrożenia płynące z agresji elektronicznej.
 4. Przeprowadzić spotkania z rodzicami na temat niebezpieczeństw w sieci.
 5. Uczulać rodziców na kontrolowanie czasu spędzonego przed komputerem przez swoje dzieci.
 6.  Przeprowadzić zajęcia profilaktyczne dotyczące ochrony danych osobowych, praw autorskich i bezpiecznego korzystania z portali społecznościowych.
 7. Przeprowadzić szkolenie dla nauczycieli na temat bezpieczeństwa internetowego.
 8. Podejmować interwencję w każdym przypadku ujawnienia lub podejrzenia cyberprzemocą.
 9. Zachęcać uczniów do wykorzystywania nowoczesnych technologii w nauce.
 10. Doskonalić umiejętności nauczycieli w zakresie stosowania nowoczesnych narzędzi TIK.
 11. Zwiększyć współpracę nauczycieli odnośnie dzielenia się wiedzą nt. Korzystania z najnowszych technologii w pracy z uczniem.
 12. W miarę możliwości i zapotrzebowania zakupić odpowiednie programy multimedialne wspierające pracę nauczyciela i ucznia.
 13. W ramach działań profilaktycznych należy zorganizować spotkanie z funkcjonariuszem policji  nt. Cyberprzemocy w celu ostrzeżenia uczniów przed sankcjami karalnymi za stosowanie przemocy w sieci oraz udzielenia informacji o organizacjach i serwisach internetowych, które udzielają pomocy osobom  poszkodowanym w sieci - odpowiedzialny pedagog szkolny.

 

 

 

 

NA GÓRĘ