Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach pn. ,,Nie chcemy być gorsi''

Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach pn. ,,Nie chcemy być gorsi''

 Programy rozwojowe szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie ogólne ukierunkowane na wyrównanie szans edukacyjnych uczniów i zmniejszenie dysproporcji w ich osiągnięciach edukacyjnych oraz podnoszenia jakości procesu kształcenia, obejmujące w szczególności:

NA GÓRĘ